Ngân hàng Eximbank tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2024

Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế toàn cầu và khó khăn của thị trường bất động sản, trái phiếu, Eximbank vẫn ghi nhận những kết quả tài chính khả quan trong năm 2023. Cụ thể, tổng tài sản đạt 201.417 tỷ đồng, tăng 8,8 % so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; vốn huy động đạt 158.329 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 2.720 tỷ đồng và đạt 54% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh ổn định và bền vững năm 2023 cho thấy nỗ lực của Eximbank trong việc đón nhận những cơ hội và thách thức một cách tích cực. Ngân hàng kiên định với chiến lược kinh doanh “khách hàng là trọng tâm, hiệu quả là chính yếu” cùng phương châm “Tận tâm, tận lực, tận cùng”, đồng thời quyết liệt trong việc triển khai chuyển đổi số, sử dụng công nghệ là động lực dẫn dắt sự phát triển của ngân hàng theo chiều sâu và chiều rộng.

Trong năm qua, Eximbank đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá về thương hiệu và sản phẩm như: Giải thưởng Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực Ngân hàng số Sao Khuê 2023, Giải thưởng Thanh toán quốc tế xuất sắc từ Ngân hàng Citibank, Giải thưởng Ngân hàng triển vọng Việt Nam 2023 trong loạt giải thưởng Asiamoney 2023,… Đây chính là những tiền đề tạo nên động lực mạnh mẽ để ngân hàng đặt ra các mục tiêu tham vọng lớn hơn trong năm 2024 với quyết tâm đưa Eximbank trở lại vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.

Triển vọng năm 2024 và các vấn đề Đại hội thông qua

Trong năm 2024, Eximbank đặt mục tiêu hoàn thành các dự án đã thiết lập nhằm mang lại giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác và CBNV, hướng tới cột mốc 35 năm hình thành và phát triển. Về các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỷ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, trước mắt Eximbank sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nền tảng khách hàng, công tác vận hành và chất lượng cơ sở hạ tầng, bao gồm: (1) Củng cố nền tảng khách hàng, cải tiến các sản phẩm trên nền tảng công nghệ số nhằm tăng tần suất sử dụng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; (2) Tiếp tục quy hoạch mạng lưới đơn vị kinh doanh, tinh gọn các quy trình hoạt động của ngân hàng theo hướng số hoá để tối ưu hoạt động tư vấn dịch vụ cho khách hàng; (3) Chuẩn hoá, số hoá các hình thức truyền thông và marketing dựa trên định vị thương hiệu và chiến lược kinh doanh; (4) Tăng cường sử dụng công cụ công nghệ trong các khâu kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh, từ đó phát triển kỹ năng xác định quản trị rủi ro và công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Song song, Eximbank xây dựng các chính sách khen thưởng, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV đảm bảo thích nghi và bắt nhịp với lộ trình chuyển đổi số của ngân hàng

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong sự kiện, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 (thực hiện trong năm 2024) với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và cổ phiếu. Cổ tức dự kiến sẽ được trả cho cổ đông ngay khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng nhận được sự đồng thuận với tỷ lệ biểu quyết cao đối với các phương án khác: (1) Báo cáo về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Uỷ ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; (4) Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; (5) Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức; (6) Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024; (7) Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024; (8) Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025; (9) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank; (11) Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử; (12) Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.

Các thành viên Hội đồng quản trị Eximbank năm 2024

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu thuận, nhất trí bầu ông Nguyễn Hồ Nam trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kỳ vọng ông sẽ hỗ trợ Eximbank củng cố năng lực quản trị, tăng tốc trong chiến lược chuyển đổi số và phát triển bền vững; và thực hiện hoá các mục tiêu lớn của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ với các cổ đông trong đại hội, Ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc Eximbank – nhấn mạnh: năm 2023 là một năm thực sự khó khăn đối với ngành ngân hàng. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Eximbank, với định hướng là một tổ chức phát triển lành mạnh và bền vững, Eximbank đặt an toàn là yếu tố ưu tiên hàng đầu và hiệu quả là yếu tố ưu tiên thứ 2. Yếu tố an toàn ở đây được thể hiện trong việc Eximbank đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và nội tại vào năm 2023, để tạo ra cơ sở vững chắc cho các bước phát triển lớn tiếp theo. Chính vì vậy, kế thừa những điều đó, cùng với sự đồng lòng của HĐQT, hơn 6.200 CBNV và sự ủng hộ của tất cả các cổ đông, chúng tôi hoàn toàn tự tin và tin tưởng rằng Eximbank có thể hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thanh Yên